Kerteminde Byfoged

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Kerteminde Byfoged - Politiprotokol 1871-76

 

 

Aar 1875, den 27de Septbr. Kl. 3 Eftermiddag, blev paa Staden Kjertemindes Raadhuus af den cst. Politidommer, Fuldmægtig Exam. jur. R. Nielsen, i Overværelse af Retsvidnerne Tornøe og B……, sat og holdt Politiret, hvor da

 

1, ifølge Vindinge Herredsfogedes Skrivelse af 25. ds. optages Forhør til Oplysning angaaende Arrestanten Søren Mathiasens Ophold i Kjerteminde.

 

Fremstod for Forhøret Johannes Bjerregaard, Handske- og Bundtmager i Kjerteminde, og behørigt forberedt forklarede: Sidste Tirsdag om Aftenen Kl. c. 9 ½ kom en Person, der var bondeklædt ind i Kptens Boutik for at kjøbe en Kaskjet, hvilken han erholdt for en Betaling af 2 Rd. 6 Mk., og forekom det Kpten, uden at han saae sig istand til nærmere at forklare Grunden hertil, at bemeldte Person, der kom barhovedet, saae noget mistænkeligt ud. Denne Person, som Kpten Dagen efter erfarede at være den fra Nyborg undvegne Gaardmand Søren Mathiasen af Saaderup, meddelte Intet om hvorledes han havde mistet sin Hovedbedækning, derimod spurgte han om der paa Kjerteminde var Seilads navnlig med Dampskib til Kjøbenhavn og om der i Kjerteminde var noget Bankinstitut, hvorhos han og paa Foranledning fra Kptens Side foregav at være fra Munkebo. Søren Mathiasens Ophold hos Kpten varede kun c. 10 Minuter; det lod ikke til som om han havde synderligt travlt. Kaskjetten betaltes med en Femdalerseddel, hvorpaa der blev givet tilbage. Kpten gav intet Spørgsmaal til Personen fordi han var barhovedet. - Videre passerede dengang ikke for Kpten. - Forelæst, ratihaberet, dimitteret.

 

Fremstod for Forhøret Jacob Petersen, Værtshuusholder i Kjerteminde, (Se note 1) og behørigt forberedt forklarede: Kl. 10 eller maaske lidt derover kom sidstafvigte Tirsdagaften den fra Nyborg undvegne Gaardmand Søren Mathiasen af Saaderup til Kpten. Først forlangte han noget at spise, hvilket han erholdt, og saasnart han hermed var færdig forlangte han at komme i Seng, hvorpaa han gik til Ro. Søren Mathiasen, hvem Kpten ikke kjendte, forekom noget underlig i sin Adfærd, idet han paa de Spørgsmaal som Kpten henledede til ham svarede paa med fordreiet Maal nogle Gange. Paa Foranledning fra Kptens Side foregav han at være fra Dræby Fed, og at hans Navn var Jens Pedersen og da Kpten som var nøie kjendt paa dette Sted og ikke vidste Noget til at denne Person der havde hjemme, yttrede sin Forundring herover forandrede han Navnet til Peder Jensen og derefter igjen til det samme som først angivet, idet han bl.a. bemærkede ikke at kunne opgive hvor han boede paa nævnte Fed undtagen at det var i et Huus som en Smed tidligere havde havt eller som han rettere udtrykte sig Smedens Huus. Da dette forekom Kpten meget mistænkeligt henvendte han sig til Politiet saa snart Søren Mathiasen var gaaet i Seng., og da Politibetjent Larsen herpaa kom tilstede gjentog han paa Betjentens Spørgsmaal at hedde Jens Pedersen, derpaa Peder Jensen og senere førstnævnte Navn indtil han tilsidst vedgik at være Søren Mathiasen af Saaderup, hvorpaa han blev anholdt. - Søren Mathiasen udlod sig ikke med mange Ord og svarede kun med enkelte Ord paa hvad han blev spurgt om; han indlod sig ikke i nogen Samtale med de øvrige i Gjæstestuen værende Personer, som eiheller tiltalte ham. For Kpten foregav han ikke hvad Hensigten var med hans Besøg i Kjerteminde, derimod yttrede han ved Politibetjentens Ankomst til denne at han vilde kjøbe Sild. - Saasnart Betjenten erklærede ham for anholdt fulgte han, efterat være staaet op med denne og Kpten til Arresthuset uden nogen Mo(d)stand og skjønnede Kpten eiheller, at han lod sig forknytte eller da i det hele taget at forandre Adfærd. - Søren Mathiasen foreviste ingen Penge i Kptens Huus; Kpten syntes endogsaa at hans Portemonaie tildeels var tom. - Ingen af Kptens Familie eller af de da i Gjæstestuen værende Personer kunde give nogen som helst Oplysning. - Søren Mathiasen, der paa Hovedet havde Kaskjet, da han traadte ind i Gjæstestuen, skulede slemt med Øinene, i hvert Tilfælde forekom det Kpten Saadant. - Videre kunde Kpten ikke meddele. - Forelæst, ratihaberet, dimitteret.

 

Fremstod for Forhøret Frederik Christian Larsen, Politibetjent i Kjerteminde, og behørigt forberedt forklarede at han, efterat Værtshuusholder Jacob Pedersen sidste Tirsdagaften havde henvendt sig til ham, indfandt sig i dennes Locale. Den dersteds da værende Person, som da laae tilsengs og paa hvem nævnte Værtshuusholder særligt havde henledet Betjentens Opmærksomhed, fandt Kpten at kunde svare til den samme Dag fra Vindinge Herred efterlyste Søren Mathiasen af Saaderup. - Kpten tiltalte nævnte Person, som foregav ikke at have nogle Papirer, og meddelte skiftevis at hedde Jens Pedersen og Peder Jensen, at være fra Dræby Fed, hvor han boede i Smedens Huus og at Hensigten med hans Besøg i Kjerteminde var at kjøbe Sild deels til sig selv og deels til Forhandling; Kpten trængte ind paa ham, der kun svarede med Enstavelsesord og efterat (have) faaet hans Tegnebog at see og deri fundet en Skatteseddel, hvorpaa fandtes Navnet Søren Mathiasen af Saaderup, foreholdt han ham de usandfærdige Udsagn han udlod sig med idet han i Virkeligheden var en anden Person og meddelte han da Kpten, dog først efterat det var betydet, at imodsat Fald andre Forholdsregler vilde blive tagen, at være Søren Mathiasen fra Saaderup. Kpten erklærede ham nu for Arrestant og lod ham følge med sig til Arresthuset, hvor han blev indsat. Søren Mathiasen gjorde ingensomhelst Modstand ved Anholdelsen, han lod endogså, hvad Kpten fandt hensigtsmæssigt, rolig sine Hænder binde bag paa Ryggen. Ved Visitationen i Arresten fandtes Søren Mathiasen i Besiddelse af vel 800 Kroner. - Klokken var godt 10 ½ da Søren Mathiasen blev anholdt. Videre kunde Kpten ikke meddele. Forelæst, ratih., dimitteret.

 

Fremstod Frederik Lauritz Hansen, Arrestforva(r)er og ellers, behørigt forberedt forklarede, at den af ham sidstafvigte Onsdag til Nyborg transporterede Gaardmand Søren Mathiasen af Saaderup underveis meddelte ham, at han havde fundet en gammel Hat i Nærheden af Nyborg, men at han havde kastet denne fra sig i Stranden.

 

Hvorledes paagjældende Persons Opførsel ellers havde været i Kjerteminde ved hans Ankomst Aftenen forud, derom kunde Kpten Intet forklare. Forelæst, retihaberet, dimitteret.

 

Note 1:

Værtshusholder Jacob Pedersen i Kerteminde.

Køber matriklen nr. 43 i 1862 for 1000 RDL. og indretter den til værtshus og kalder den "Briggen". Det består af 6 fag. Senere sælger han denne 6 fags bygning til

Brygger Thornøe, hvor den i dag er en del af hotellets miderste del.

Billedet viser Brygger Thornøes høje hus til venstre, dernæst Jacob Pedersens værtshus bag ved træet og så den store udskibnings- og kornlade.

Sidstnævnte bliver først lige efter år 1900 nedbrudt og her opføres en udvidelse af Thornøes hotel.

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET